دیدگاه، ماموریت و اهداف

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی فراه با فراهم­سازی تدریس به شیوه مدرن علمی می­کوشد تا در سطح منطقه رقابت نموده و یک پوهنتون اکادمیک و نمونه شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی فراه با عرضه خدمات علمی باکیفیت و معتبر به سطح منطقه به شیوه­های نوین تدریس برای اولاد این مرز و بوم جهت ارتقای سطح علمی و اکادمیک و تحقق علم و دانش در جامعه می­پردازد.

اهداف

¨ تربیه و تقدیم شخصیت های علمی و مسلکی متعهد و وفادار به ارزشهای دینی و منافع ملی کشور؛

¨ سعی و تلاش خسته­ګی ناپذیر و دایمی برای ترقی پیشرفت و آینده روشن کشور؛

¨ تأمین ارتباط فعال و سازنده علمی، فرهنګی و اکادمیک با مؤسسات و پوهنتون های داخل و خارج کشور؛

¨ انکشاف و ارتقاء مؤسسه به یک پوهنتون معیاری دارای پوهنځی های بیشتر؛

¨ استفاده از تکنالوژی و میتودهای جدید تدریسی؛

¨ تجدید نظر در کریکولم درسی در هر سال تحصیلی و تهیه کتب درسی جدید؛